Allmänna bestämmelser

Avtalsparter
Dessa allmänna bestämmelser ska gälla för avtal mellan Svenska Energibolaget AB, 559297-0627, och Energibolagets kund i enlighet med huvudavtalet, avseende köp och installation av solenergianläggning med tillbehör. I dessa allmänna bestämmelser avses med Solenergianläggning en anläggning bestående av solcellsmoduler, växelriktare, optimerare samt monteringsmaterial, inklusive övriga tillbehör och installation. Dessa avtalsbestämmelser omfattar avtalet i sin helhet och utgör utfyllande reglering i den utsträckning inte annat framgår av huvudavtalet eller dess bilagor.

 

Integritet
Energibolaget behandlar personuppgifter i enlighet med de krav som föreskrivs
i tillämpliga lagar och förordningar och i enlighet med åtgärder som implementerats av myndigheter. Se vidare vår integritetspolicy: https://www.svenskaenergibolaget.se/integritetspolicy/

 

Subventioner och stödpaket
Energibolaget ansvarar för ansökan, men ej godkännande, av nationella eller lokala subventioner i form av stödpaket eller liknande för Kundens räkning. Offererade priser kan uttryckas inklusive eller exklusive subventioner. Kunden bär alltid ansvaret för att bruttopriset blir betalat efter leverans av Solenergianläggningen.

 

Kundens ansvar för information om förutsättningarna på fastigheten
Priset för Solenergianläggningen baseras på den information som Kunden ger till Energibolaget. I samband med att Kunden undertecknar Energibolagets offert bekräftar Kunden att den information som lämnats är korrekt, inklusive men inte begränsat till information om takets, takmaterialets, elnätets och el-centralens skick. Om den lämnade informationen skulle visa sig vara felaktig eller missvisande har Energibolaget rätt att justera priser och avgifter på motsvarande sätt eller avbryta projektet utan att Energibolaget blir ersättningsskyldigt gentemot Kunden. Kunden ska lämna Energibolaget och dess samarbetspartners all relevant information som krävs för installationen av Solenergianläggningen. Kostnaden för anläggningen kan bli högre om Kunden har lämnat felaktig information inför offert. Kunden ansvarar för att den användbara panelytans måttangivelser är korrekta. Om Kunden lämnar felaktig information ska installationen av Solenergianläggningen prissättas på nytt och kompletteras.
Den nya prissättningen ska godkännas av Kunden, om inte särskilt hinder möter. Om installationsarbete har påbörjats har Energibolaget rätt att slutföra installationen efter de ändrade förutsättningarna, om det skulle medföra väsentligt ökade kostnader att avbryta arbetena.
Om Energibolaget bedömer att stilleståndskostnaden skulle komma att överstiga prisskillnaden vid justerad offert enligt ovan, ska Energibolaget i första hand fullfölja installationen efter de nya förutsättningarna. Eventuella returfrakter och kostnader för ändringar i beställningen hänförliga till felaktigt lämnade uppgifter kan komma att debiteras Kunden.


Tillstånd, godkännanden och bygglov
Kunden ansvarar för införskaffandet av nödvändiga tillstånd och godkännanden från myndigheter eller tredje part inför installation av Solenergianläggningen. Sådana godkännanden kan omfatta bygglov, elförsörjnings- och anslutningsavtal med lokalt elnätsföretag och försäljning av överskottsel samt inköpsavtal med Kundens elleverantör. Energibolaget har ingen skyldighet att hjälpa till med eller själv ombesörja anskaffandet av sådana tillstånd eller avtal för Kundens räkning. Energibolaget ska dock biträda Kunden med information som krävs för att fullfölja ansökning eller avtal med tredje part.

 

Försäljning av överskottsel
Kunden äger den ström som produceras av Solenergianläggningen. Energibolaget ansvarar inte för försäljningen av överskottsel.

 

Garantier
Kunden åtnjuter garantier och reklamationsrätt vid fel i tjänsten i enlighet med gällande rätt. Reklamation ska ske utan dröjsmål till Energibolaget. Energibolagets ansvar är begränsat till dess kontrollansvar, det vill säga
de delar där Energibolaget har kontroll över resultatet av tjänsten.

 

Solenergianläggningens prestanda
Energibolaget garanterar att Solenergianläggningen producerar nominell likström enligt produktspecifikationen men lämnar ingen generell energiproduktionsgaranti. Den beräknade elproduktion som Energibolaget
anger baseras på anläggningens potential och tillgängliga uppgifter avseende solinstrålning, klimatuppgifter och andra uppgifter om installationsplatsen.
Den faktiska energiproduktionen kommer att variera över tid och kan påverkas
av lokala väderförhållanden, anläggningens löpande underhåll, skugga från vegetation, angränsande byggnader eller andra omständigheter.

 

Marknadsföring och sociala medier
Kunden ska lämna skriftligt godkännande till att Energibolaget får använda fotografier av Kundens egendom, Solenergianläggningen och installationsprocessen för marknadsföringsändamål inklusive exponering på sociala medier. Om Kunden har välgrundade skäl att avvisa godkännande, ska Energibolaget avstå från att publicera dokumentation som kan kopplas till Kundens egendom.

 

Avtalsbrott
Om part genom att bryta mot avtalet orsakar motparten skada, ska den skadevållande parten ersätta skadan. Indirekt skada på grund av indirekt förlust ersätts ej. Skadeståndet kan aldrig sättas högre än hälften av avtalsvärdet. Produktionsförlust som orsakas av att Solenergianläggningen är ur drift eller inte fungerar på grund av strömavbrott eller fel på elnätet ersätts inte.
Energibolaget lämnar heller ingen ersättning för produktionsförlust på grund
av omständigheter som ligger utanför Energibolagets kontroll inklusive fel som vållats av det allmänna och/eller lokala elnätet. Solenergianläggningen är inte Kundens huvudsakliga strömförsörjningskälla, utan utgör ett energitillskott. Energibolaget ansvarar därför inte för förluster som direkt eller indirekt orsakats
av strömavbrott.

 

Force Majeure
Energibolaget är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, väpnad konflikt, naturkatastrof, extrema väderleksförhållanden, epidemi, allvarliga störningar i allmänna kommunikationer, myndighetsbeslut eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som Energibolaget inte kunnat förutse och vars menliga inverkan Energibolaget inte rimligen kunnat undanröja. Bestämmelsen innefattar försenad leverans till underleverantör av delar, varor eller tjänster, om förseningen beror på omständigheter enligt ovan. I händelse av force majeure från Energibolagets sida senareläggs i första hand Energibolagets förpliktelser. Om hindret inte undanröjts inom sex månader har Energibolaget rätt att skriftligen häva den del av avtalet som inte kan fullgöras.

 

Tvist och tillämplig lag
Tvist mellan Kund och Energibolaget ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.